Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

NOTĂ CONCEPTUALĂ. Un proiect distinct în lista de investiții aprobată prin bugetul local pe anul 2017 este obiectivul „„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educația timpurie”, adică o creșă. Partea de birocrație pentru demararea demersurilor necesare pentru începerea investiției este reglementată de HG nr. 907/2016 unde primul pas în elaborarea documentațiilor tehnico-economice îl constituie elaborarea și aprobarea de către Consiliul local a notei conceptuale și a temei de proiectare. Prin nota conceptuală este prezentată documentația întocmită de Primărie în care se justifică necesitatea și oportunitatea realizării investiției finanțate total sau parțial din fonduri publice. Necesitatea construirii unei creșe noi este justificată de faptul că în oraș au domiciliul 683 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani, în timp ce numărul locurilor din creșă și grădinițe este mai mic. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții este necesară suma de 12 milioane de lei, iar valoarea cheltuielilor pentru proiectare și asistență tehnică este de 555000 lei. Terenul prevăzut pentru construire este situat în strada Independenței nr. 7, acolo unde a funcționat o Centrală Termică și unde au mai rămas construcții care vor fi demolate. În prima etapă este necesară elaborarea documentațiilor pentru: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de fezabilitate; Documentații tehnice pentru obținerea avizelor necesare; Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor; Proiect tehnic și detalii de execuție. Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre.

 

 

FINANȚARE. „Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023” este în plină desfășurare. Prin acest program se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de primării și în care sunt cuprinse imobile din extravilan, indiferent de proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului respectiv sau posesor. Lucrările de înregistrare sistematică se finanțează prin alocarea către primării a unor sume de la bugetul Agenției Naționale, în limita bugetelor aprobate și a acordului Consiliului de Administrație pe baza unui contract anual de finanțare. Acest contract va conține clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenția Națională, prin oficiile teritoriale. Pentru asigurarea finanțării, primăriile care aderă la Program sunt obligate să transmită oficiilor teritoriale din zona sectoarelor cadastrale, o solicitare pentru încheierea contractului de finanțare în termen de 45 de zile de la primirea înștiințării trimise de OCPI. Principalele etape de desfășurare a Programului sunt: Înștiințarea proprietarilor; Identificarea limitelor administrative; Stabilirea sectoarelor cadastrale; Identificarea amplasamentelor imobilelor; Identificarea titularilor dreptrilor reale, a posesorilor și a altor deținători, precum și preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora; Sesizarea Camerei Notarilor pentru emiterea certificatelor de moștenitor; Actualizarea informațiilor culese din teren; Publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice cadastrale; Înregistrarea și soluționarea contestațiilor și deschiderea noilor cărți funciare; Închiderea lucrărilor sistematice de cadastru și a vechilor evidențe. Prin Hotărâre a Consiliului local s-a aproat solicitarea finanțării din partea OCPI Mureș până la limita maximă alocată de 150000 lei pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul orașului Luduș.

 

 

ALOCARE. ISU „Horea” al județului Mureș a efectuat un control specific în orașul Luduș și a întocmit un proces verbal de control. La verificarea sirenei de alarmare instalată pe acoperișul imobilului din strada Mihai Eminescu nr. 18 s-a constatat că este nevoie de lucrări de consolidare a acoperișului clădirii. Conform Legii nr. 481/2004, privind protecția civilă, Primăria orașului este obligată să asigure finanțarea oricărei lucrări sau dotări a Serviciului de protecție civilă. Pentru efectuarea reparațiilor necesare este nevoie de suma de 10000 lei de la bugetul local.

 

 

 ORGANIGRAMĂ. Cornel Luca, șef Serviciu „Piețe, Sală de sport, Bazin sportiv și Stadion” a înaintat Primăriei orașului Luduș un referat prin care solicită „mutarea definitivă, cu tot cu post” a magazinerului din cadrul Compartimentului „Piață” la Compartimentul „Sală de sport, Bazin sportiv și Stadion”. Această modificare este determinată de încasările insuficiente pentru acoperirea, până la sfârșitul anului, a drepturilor salariale ale angajaților de la Compartimentul „Piață”. Transferul se încadrează în prevederile art.41 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii iar titulara postului este de acord cu această schimbare care nu produce modificări în numărul total de posturi aprobat în cadrul Serviciului amintit și nici nu schimbă numărul total de funcții din Primărie, aprobat prin HCL nr. 84/2016. În prezent, Statul de funcții al Primăriei cuprinde două posturi de demnitari, 75 de funcții publice din care zece de conducere, 65 de funcții publice de execuție și 138 de personal contractual din care cinci de conducere și 133 de execuție, numărul total de funcții în Primărie fiind de 215. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de Consiliul local.

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About ((( T ))) Radio Transilvania

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close