Home / Noutati / Stomatologia si Restaurantul Muresul din Ludus au fost scoase la vanzare prin licitatie publica ! Radio Transilvania da o mana de ajutor, atat autoritatilor, cat si celor interesati !

Stomatologia si Restaurantul Muresul din Ludus au fost scoase la vanzare prin licitatie publica ! Radio Transilvania da o mana de ajutor, atat autoritatilor, cat si celor interesati !

 

 

 

 

Primăria oraşului Luduş, cu sediul în oraşul Luduş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.26, jud. Mureş, anunţă în baza OUG nr.68/2008 organizarea şedinţei de licitaţie publică cu strigare, la sediul instituţiei, în data de 17 martie 2010, ora 10, având ca obiect vânzarea cotei de 1/5 din imobilul Stomatologie situat în oraşul Luduş str. Ghioceilor nr.1. 

Informaţii suplimentare la nr. de telefon 0265 / 411.716 interior 123. Documentele necesare participării la licitaţie sunt prevăzute în documentaţia de atribuire, conform art.19 din OUG.68/2008, care se eliberează la cerere la sediul vânzătorului la preţul de 200 lei. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei

Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei până în data de 16 martie 2010 ora 10 documentele prevăzute în documentaţia de atribuire, în caz de neadjudecare, licitaţia se va relua peste două săptămâni.

 

ORGANIZATOR LICITAŢIE: PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ

 

 

 

 

 

Desi Restaurantul Muresul a fost si el scos la licitatie in 17 august, 17 septembrie si 25 octombrie 2009, pana astazi nu s-au gasit cumparatori sa participe la licitatie.

 

Reproducem ultimul anunt : 

Primăria oraşului Luduş, judeţul Mureş, organizează, în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimonial regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 05.08.2009, 

 

LICITAŢIE PUBLICĂ

Deschisă persoanelor fizice şi juridice române şi străine de drept privat, cu strigare, pentru vânzarea unui imobil liber de sarcini economice şi juridice, parte din domeniul privat al oraşului, conform H.C.L. nr. 100/26.11.2002 şi H.C.L. nr. 191/05.08.2009. Şedinţa de licitaţie va avea loc în data de 17.09.2009, începând cu ora 10, la sediul Primăriei oraşului Luduş, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26.

 

DATE TEHNICE ALE LICITAŢIEI

Imobilul a fost construit în anul 1968, este situat în zona centrală a oraşului Luduş, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30, având destinaţia de spaţiu comercial, compus din subsol, parter şi terasă acoperită, cu suprafaţă construită  desfăşurată de 761 mp, suprafaţă utilă de 650,63 mp, suprafaţa terenului aferent construcţiei de 1114 mp şi este identificat prin documentaţia cadastrală. Construcţia dispune de toate utilităţile tehnico-edilitare (reţele urbane de energie, apă, gaze, canalizare, telefonie).

Taxa de participare la licitaţie, ce include şi costul caietului de sarcini, publicitatea, cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului este în valoare de 1.000 lei şi se achită la casieria Primăriei oraşului Luduş sau prin virament (CUI 5669317), în contul nr. RO13TREZ4805006XXX000037, deschis la Trezoreria Luduş, până la data de 16.09.2009. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10.000 lei şi se depune la casieria Primăriei oraşului Luduş sau prin virament (CUI 5669317), în contul nr. RO13TREZ4805006XXX000037, deschis la Trezoreria Luduş, până în data de 16.09.2009. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Nu poate fi cumpărător o persoană juridică de drept public sau o societate comercială la care statul român este acţionar majoritar.

 

 

Documente necesare pentru participarea la licitaţie:

a) pentru societăţi comerciale şi organizaţii cooperatiste:

1. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în copie;

2. actul constitutiv, inclusiv toate actele adiţionale relevante, în copie;

3. certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

4. scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română sau străină, cu care banca română are relaţii de corespondent;

5. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

6. declaraţie autentică notarială, pe proprie răspundere, a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

b) pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:

1. actul de identitate, în copie;

2. autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă, în copie;

3. actul legal de constituire, în copie;

4. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

5. scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română sau străină, cu care banca română are relaţii de corespondent.

Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus-amintite duce la descalificarea ofertantului respectiv, el nemaifiind luat în calcul la numărul ofertanţilor care  participă la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria oraşului Luduş, Serviciul „Administraţia Domeniului Public”, str. Ciocârliei, nr. 1, între orele 9 -12 sau la telefon 0265-412984, persoană de contact – consilier juridic, Bungardi Anca.

 

ORGANIZATOR LICITAŢIE: PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ

 

Ambele anunturi sunt publicate si pe site-ul oficial al Primariei orasului Ludus, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala : ( http://www.ludus.ro/index.php )

About Ludus Mures

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close